Flag of Kosovo

Naš Rad

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

EKONOMSKI RAZVOJ

Kosovo je, uz pomoć USAID-a, ostvarilo značajan napredak u izgradnji ključnih ministarstava i vladinih tela koja sada imaju dobro izgrađene i čvrste temelje. Međutim, uprkos napretku, Kosovo ostaje najsiromašnija ekonomija u regiji i suočava se sa visokom stopom siromaštva, masivnom nezaposlenošću, i prevelikom zavisnošću od uvoza.

USAID pomaže Kosovu u rešavanju ovih problema, radeći na programima koji promovišu diversifikaciju ekonomije i povećanje doprinosa privatnog sektora u rastu. Kosovski donosioci odluka sve više shvataju da “nisu vlade te koje stvaraju ekonomski rast, već one samo stvaraju povoljne uslove za rast” i da će diversifikovana ekonomija u tandemu sa prevagom doprinosa privatnog sektora u odnosu na javni, omogućiti brži i održiviji ekonomski rast. Ovo pruža priliku USAID-u da promoviše i podržava programe koji povećavaju kapacitete za zdraviji sistem upravljanja u celokupnoj ekonomiji, ne samo kroz bolju implementaciju reformi nego i kroz poboljšanje javnog finansijskog nadzora, povećanje pristupa kreditima, privlačenje stranih investicija, i povećanjem učešća privatnog sektora u izgradnji javne infrastrukture i pružanju javnih usluga.

Direktna podrška USAID-a privatnom sektoru će biti usmerena u pravcu ključnih sektora koji imaju najveći potencial za stvaranje novih radnih mesta kao i povećanje prodaje i izvoza. Imajući u vidu da je Kosovsko stanovništvo većinom ruralno (60%) USAID će nastaviti svoje angažovanje u poljoprivrednom sektoru, usredsređujući se na povećanje obima i produktivnosti visokovrednosnih poljoprivrednih kultura.

 

VLADAVINA ZAKONA I SISTEM UPRAVLJANJA

Godine 1999-e, Kosovo je bila zemlja opustošena ratom i bez institucija. U zadnjih 14 godina, zemlja je postigla niz uspeha na svom putu ka državnošću. Razvila je institucije, preduzela neophodne institucionalne reforme, i prošla kroz proces decentralizacije. Uprkos svim ovim dostignućima, nezavisno sudstvo i vladavina zakona ostaju slabi. Stalne neefikasnosti u sistemu sprečavaju sudstvo u efektnom delovanju u ulozi faktora protivteže izvršnoj vlasti. Članovi nacionalnog zakonodavstva (Skupština Kosova) imaju ograničenu autonomiju, i čitavo polje politike ostaje pod dominacijom izvršne grane vlasti i lidera političkih partija.

Vlada Kosova je odlučna u svom nastojanju da sprovede reforme koje će voditi ka efektnom, transparentnom, nezavisnom i odgovornom sudskom sistemu. Ovo je USAID-u pružilo priliku za angažovanje u dijalogu oko političkih smernica u vezi ključnih reformskih pitanja i za fokusiranje dobrodošle pomoći u jačanju sprovedbe zakona, nadzora, menadžmenta, i povišene profesionalne stručnosti. Prilike za tako nešto postoje unutar Sudskog Veća Kosova (SVK), Veća Tužilaca Kosova (VTK), Pravosudnog Instituta Kosova (PIK), i samih sudova. Mada postoji niz mogućnosti za pravosudne reforme, trgovinski zakon, svojinska prava, i mehanizmi alternativnog rešavanje sporova (ARS), dobijaju posebnu pažnju od strane USAID-a budući da oni predstavljaju nit koja povezuje reforme neophodne za jačanje ekonomskog razvoja. 

U isto vreme, postoji mogućnost za jačanje ključnih jedinica unutar Nacionalne Skupštine i Opštnskih Skupština koje su trenutno slabe, naročito u pogledu nadzora. Ključne oblasti asistencije se usredsređuju na poboljšanju sposobnosti ovih tela da komuniciraju sa građanima i odgovaraju na njihove brige i probleme. Pored toga, podrška iskazana od strane Centralne Vlade decentralitzaciji, jeste osnova za asistenciju USAID-a u jačanju opštinskih administracija zarad postizanja višeg nivoa odgovornosti, posebno u oblastima finansijskog menadžmenta i razvoja prihoda iz vlastitih izvora.       

     

OBRAZOVANJE

USAID je bio angažovan na Kosovskom obrazovnom sistemu tokom svojih čitavih 14 godina pružanja asistencije na Kosovu. Početna asistencija je bila fokusirana na povećanju pristupa obrazovanju kroz unapređenje infrastrukture (gradnje i renoviranja) po školama u čitavom Kosovu. To je docnije zamenjeno koncentrisanim reformskim nastojanjima na primarnom (razredi 1- 5) i nižem sekundarnom (razredi 6-9) nivou. U liniji sa Vladinom politikom decentralizacije, podrška se usredsredila na izgradnji kapaciteta pri Opštinskim Sekretarijatima za Obrazovanje za menadžovanje obrazovnih sistema na lokalnom nivou. Oblasti od posebnog interesa su poboljšanje sposobnosti čitanja u ranim osnovnim razredima kao i pružanje kvalitetnih kurseva u matematici, naukama i tehnologiji. Oblasti sa kritičnim potrebama ima i dalje, uključujući tu i adresiranje pojave napuštanja škole u nižim-do-srednjim razredima kao i dalje poboljšanje sposobnosti menadžovanja školama i nastavnog obučavanja.

Na terciarnom nivou, postojeći nastavni plan pri univerzitetima – naročito pri Prištinskom Univerzitetu koji je najvažnije visokonastavno telo u zemlji – nije modernizovan i niskog je kvaliteta, ostavljajući mnoge diplomirane kadrove loše opremljenim za izlaženje u susret zahtevima današnjeg tržišta radne snage. Da bi barem delimično odgovorio zahtevima za sposobniju radnu snagu, USAID je obezbedio stipendije, uglavnom na Master nivou, u sektorima od interesa koji su u liniji sa USAID-ovim razvojnim ciljevima.