Flag of Kosovo

Istorija

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

Our work in Kosovo
Investicije u budučnost Kosova
FHI 360

 

Tokom USAID-ovog 19-goišnjeg partnerstva sa Kosovom, naša razvojna pomoć se menjala i sazrevala da bi adresirala menjajuće potrebe jedne rastuće zemlje.  Kako Kosovo sada ulazi u drugu deceniju svoje nezavisnosti, USAID-ova pomoć je usredsređena na efikasno i transparentno upravljanje koje je ukorenjeno na vladavini prava i koje podržava snažan privatni sektor.  Ovo je od suštinskog značaja da bi se pomoglo Kosovu da se dalje integriše u evroatlantske strukture i da se uhvati u koštac sa izazovima otvaranja novih radnih mesta, borbom protiv korupcije i izgradnjom mostova među njenim različitim zajednicama.

Rezultati

Prve godina partnerstva su adresirale neposredne post-konfliktne humanitarne potrebe i stavljale naglasak na izgradnju i obnovu osnovne infrastrukture, uključujući puteve, škole, lokalne zdravstvene centre kao i sisteme vodosnabdevanja i kanalizacije.  Takođe su realizovana i početna poboljšanja energetskih institucija.  S institucionalne tačke gledišta, USAID je početno ugrađivao tehničko osoblje na svim nivoima ključnih kosovskih institucija gradeći na taj način organizaciijske i ljudske kapacitete od temelja.

Otada, USAID je bio instrumentalan u smanjenju prepreka rastu privatnog sektora – uspostavljanjem savremenog budžeta, oporezivanja i trezorskih postupaka; smanjenjem oslanjanja na uvoz i poboljšanje poslovnog okruženja; kao i povećanje prodaje i zapošljavanja za dugoročni rast lokalnih preduzeća.  Obrazovni programi su povećali pristup osnovnom obrazovanju i kvalitet obrazovne infrastrukture, kao i stvorili mogućnosti za više obrazovanje među mladom populacijom na Kosovu.  USAID je takođe pomogao u stvaranju osnovnog pravnog okvira za funkcionisanje tržišne privrede, razvio ustav, osnovao ustavni sud, uspostavio izborni sistem, kao i oživeo sada dinamično civilno društvo.  USAID je među ostalom snažno podržao niz programa koji promovišu međusobno pomirenje i učešće svih etničkih zajednica na Kosovu.

Trenutni fokus

USAID je prošao tranziciju od pokretanja ekonomskih ministarstava i nezavisnih agencija na unapređenje sposobnosti ovih javnih organizacija da upravljaju celokupnom ekonomijom.  USAID nastavlja da pomaže privatnim preduzećima da prodru na nova tržišta, razviju nove proizvode, i unaprede radne veštine i produktivnost.  Poboljšanja regulatornog i poslovnog okruženja povečavaju strane i domaće investicije kao i zapošljavanje u privatnom sektoru, dok novi Kreditno-garantni fond Kosova (KGFK) dopunjuje ove napore povećanjem pristupa finansiranju za mala preduzeća.  USAID-ova podrška na nivou preduzeća povećava kvalitet i količinu industrijske i poljoprivredne proizvodnje i povezuje ova preduzeća sa potencijalnim kupcima, uključujući i one u EU.

Što se tiče demokratije i upravljanja, USAID poboljšava efikasnost sudstva, povećava delotvornost i jača transparentnost u pravosuđu.  Nakon postizanja, oktobra 2017. godine, integracije srpskih pravosudnih organa u okviru institucija Kosova, USAID je usredsređen na obezbeđivanje u potpunosti funkcionalnih sudova na severu Kosova.  USAID doprinosi tome da pravosudne usluge koje se tiču imovinskih prava budu brže i delotvornije, povećavajući pristup žena imovini, dok reformski napori u komercijalnom pravu poboljšavaju delotvornost i efikasnost rešavanja komercijalnih sporova.  Misija je jačanje odgovornosti i hvatanje u koštac sa korupcijom na opštinskom nivou kroz povećanje transparentnosti i efikasnosti opštinskih sistema javne nabavke.  Dodatne aktivnosti koje povećavaju opštinske kapacitete za pružanje usluga takođe obezbeđuju pristupačnost i raspoloživost kosovskih institucija nevećinskim populacijama na Kosovu.