Flag of Kosovo

Strategija saradnje za razvoj zemlje - Kosovo

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

Cilj USAID-a na Kosovu za Strategiju saradnje za razvoj zemlje 2020-2025 (SSRZ) je da „Kosovo ostvari svoju demokratsku i demografsku dividendu kroz sopstvena rešenja“. Da bi postigao ovaj cilj, USAID će pokušati da poveća odgovornost vlade i nastojati da iskoristi nove demokratske i ekonomske prilike.

Uspeh u ovim dvema oblastima popločaće put za napredak Kosova na njegovom putu do samooslanjanja. U osnovi održivog postizanja ovog cilja nalaze se dva razvojna cilja (RC): 1) građani imaju veće koristi od odgovornih i delotvornih institucija upravljanja i 2) veće prilike za inkluzivno demokratsko I ekonomsko učešće. Ovi razvojni ciljevi, isprepleteni u našem okviru rezultata, omogućiće Kosovu da bolje reši svoje razvojne izazove u dugoročnom smislu.

RAZVOJNI CILJ 1: Građani imaju veće koristi od odgovornih I delotvornih institucija upravljanja
USAID na Kosovu planira da podrži punu primenu kosovskih zakona i propisa koristeći
dvoslojni pristup: 1) preko civilnog društva, privatnog sektora i organizacija na nivou zajednice
da bi se bolje zastupale potrebe svih građana i vlada pozvala na odgovornost, i 2) koristeći uticaj
Misije te podršku za izgradnju kapaciteta da bi se pomoglo VK da bolje primenjuje zakone i
politiku u pravosudnoj, izvršnoj i zakonodavnoj sferi, uključujući i zdravu fiskalnu politiku te
upravljanje javnim sredstvima, inkluzivan pristup pravdi usredsređen na građane, jednako
pružanje javnih usluga i jednaka predstavljenost svih građana.

RAZVOJNI CILJ 2: Povećane prilike za inkluzivno demokratsko I ekonomsko učešće

Da bi se podržale veće demokratske i ekonomske prilike za građane Kosova, posebno za žene i mlade, USAID na Kosovu ima pristup odvojen na dva stuba: 1) podrška inicijativama koje predvode građani i saradnja među civilnim društvom, vladom i privatnim sektorom radi boljeg angažmana i stvaranja prilika za sve građane, posebno mlade i 2) stvaranje ekonomije koja pruža prilike kroz veću konkurentnost privatnog sektora, veće energetske sigurnosti i sposobne radne snage. Ovaj odvojeni pristup polazi od tri posredna rezultata: a) veći doprinos građana demokratiji i ekonomiji, b) veća konkurentnost privatnog sektora u izdvojenim sektorima i c) veća energetska sigurnost.