Flag of Kosovo

Obrazovanje

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

OBRAZOVANJE

USAID je bio angažovan na Kosovskom obrazovnom sistemu tokom svojih čitavih 14 godina pružanja asistencije na Kosovu. Početna asistencija je bila fokusirana na povećanju pristupa obrazovanju kroz unapređenje infrastrukture (gradnje i renoviranja) po školama u čitavom Kosovu. To je docnije zamenjeno koncentrisanim reformskim nastojanjima na primarnom (razredi 1- 5) i nižem sekundarnom (razredi 6-9) nivou. U liniji sa Vladinom politikom decentralizacije, podrška se usredsredila na izgradnji kapaciteta pri Opštinskim Sekretarijatima za Obrazovanje za menadžovanje obrazovnih sistema na lokalnom nivou. Oblasti od posebnog interesa su poboljšanje sposobnosti čitanja u ranim osnovnim razredima kao i pružanje kvalitetnih kurseva u matematici, naukama i tehnologiji. Oblasti sa kritičnim potrebama ima i dalje, uključujući tu i adresiranje pojave napuštanja škole u nižim-do-srednjim razredima kao i dalje poboljšanje sposobnosti menadžovanja školama i nastavnog obučavanja.

Na terciarnom nivou, postojeći nastavni plan pri univerzitetima – naročito pri Prištinskom Univerzitetu koji je najvažnije visokonastavno telo u zemlji – nije modernizovan i niskog je kvaliteta, ostavljajući mnoge diplomirane kadrove loše opremljenim za izlaženje u susret zahtevima današnjeg tržišta radne snage. Da bi barem delimično odgovorio zahtevima za sposobniju radnu snagu, USAID je obezbedio stipendije, uglavnom na Master nivou, u sektorima od interesa koji su u liniji sa USAID-ovim razvojnim ciljevima.