Flag of Kosovo

Ekonomski Rast

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

Ekonomski Rast
Kosovski proizvodi na Evropskim tržištu
Asociacija drvenih proizvodzača Kosova

USAID promoviše strukturni pomak u kosovskoj ekonomiji od potrošnje koja je zavisna od novčanih pošiljki do proizvodnje, započinjajući na taj način nove izvozne industrije, smanjujući trgovinski deficit, gradeći kosovske brendove kao izvore kvalitetnih roba kao i ulagajući u reforme koje pomažu poslovanje i asistenciju kojom se pospešuje ova tranzicija.  Uprkos ovim napretcima, Kosovo se i dalje bori sa visokim nivoom siromaštva, široko rasprostranjenom nezaposlenošću i prekomernom zavisnošću od uvoza.  USAID pomaže Kosovu u adresiranju ovih pitanja kroz rad na programima koji promovišu ekonomsku diverzifikaciju, povećavaju kako pristup kreditima tako i doprinos privatnog sektora ekonomskom rastu kao i unapređuju okruženje koje pospešuje poslovanje.

Kosovski kreditno-garantni fond (KKGF) – pokrenut uz USAID-ovu pomoć 2016. godine, sa finansijskom podrškom od strane Vlade Kosova – se bavi ključnim ograničavajućim faktorom ekonomskog rasta: nedostatkom pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća (MSP).  KKGF podstiče kreditiranje obezbeđivanjem delimičnih garancija za zajmove koji služe kao zamena za kolateral, omogućavajući na taj način bankama da smanje svoj rizik a time i zahteve za kolateralom.                    

Uz podršku USAID-a, Vlada Kosova eliminiše preopterećujuće propise i stvara povoljnije okruženje za poslovanje, što je i dovelo do skoka Kosova, od 60. na 40. položaj, na rangiranju Poslovanje 2017. godine Svetske banke, dok je u Započinjanju biznisa Kosovo napredovalo od 13. na 10. mesto.  USAID-ova asistencija je pomogla Kosovu da ojača vladine institucije, unapredi fiskalnu transparentnost i uvede ključne mere kao što je pravni okvir za nesolventnost korporacija.  Ova poboljšanja su od ključnog značaja za podsticanje od privatnog sektora vođenog ekonomskog rasta, podsticanje inovacija kao i mobilizaciju stranih i domaćih investicija. 

Direktna podrška USAID-a privatnom sektoru je pomogla preduzećima da prošire proizvodnju, da se povežu sa izvoznim tržištima, poboljšaju produktivnost i unaprede veštine svoje radne snage.  U poljoprivrednom sektoru, USAID-ov tržišno orijentisani pristup ulaže u nove tehnologije i nove poljoprivredne kulture sa višom vrednošću, usredsređujući se na uvođenje modernih poljoprivrednih metoda kao i povećan tržišni doseg i produktivnost.