Flag of Vietnam

Các khu vực xử lý

Ngôn ngữ: Vietnamese

Speeches Shim

Sân bay Đà Nẵng được chia thành hai phần: Khu vực đầu tiên là nhà ga sân bay dân sự do cơ quan quản lý sân bay địa phương quản lý và khu vực thứ hai là căn cứ quân sự đã ngừng hoạt động và hạn chế tiếp cận do Bộ Quốc Phòng quản lý. Theo kết quả phân tích mẫu đất và bùn tại sân bay Đà Nẵng và các khu vực xung quanh sân bay Đà Nẵng do Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ và các nhà phân tích độc lập thực hiện, có sáu khu vực thuộc sân bay nằm trong căn cứ quân sự được xác định là có hàm lượng dioxin cao cần phải xử lý. Các khu vực khác ở sân bay mà hành khách có thể tiếp cận dễ dàng (ví dụ nhà ga, khu đỗ xe .v.v...) thì không bị nhiễm. Hơn nữa, qua các phân tích trước đây của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ và các nhà phân tích độc, không có khu vực nào bên ngoài toàn bộ chu vi sân bay có hàm lượng dioxin cao cần xử lý.

Sử dụng tiêu chuẩn xử lý ô nhiễm dioxin trong đất và trầm tích của Chính phủ Việt Nam, nỗ lực xử lý ô nhiễm của Chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm sạch một khối lượng dự kiến khoảng 73.000 mét khối đất và bùn ô nhiễm đến mức 150 ppt tại sáu khu vực nằm trong sân bay Đà Nẵng.

Các khu vực xử lý
Các khu vực xử lý.