Flag of Vietnam

Giáo dục đại học

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

USAID hỗ trợ không gian sáng chế tại Đại học Cần Thơ
Sinh viên sử dụng các trang thiết bị tại không gian sáng chế của Đại học Cần Thơ do USAID hỗ trợ.

USAID đang hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Thông qua hợp tác với Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân nhằm giúp một số trường đại học hàng đầu của Việt Nam cải tiến giáo trình và phương pháp giảng dạy, các trường này sẽ có vai trò là các hình mẫu cho một hệ thống giáo dục đại học thế kỷ 21. Mục tiêu là giúp đào tạo đội ngũ sinh viên ra trường có tay nghề, đủ kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc và cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa ngày càng cao. Các dự án hỗ trợ của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học đã có tác động tới trên 30.000 sinh viên và tập trung vào 3 lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam xác định là ưu tiên: 1) Công nghệ và kỹ thuật; 2) Y tế; và 3) Giáo dục khai phóng. USAID thiết kế các hoạt động cải cách để liên kết các trường đại học của Việt Nam với khối tư nhân và các trường đại học và tổ chức của Hoa Kỳ. Các trường đại học của Việt Nam tự dẫn dắt nỗ lực cải cách nội bộ của mình. Cách tiếp cận quan hệ đối tác công – tư này cùng với khả năng sở hữu quốc gia cao đã giúp tái cơ cấu giáo trình giảng dạy, các công nghệ học tập mới, tập huấn cho lãnh đạo và giảng viên và các chiến lược kiểm định chất lượng quốc tế đang đem lại nhiều kết quả. Thông qua huy động ngân sách và sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân, các dự án của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học được công nhận là có tác động sâu rộng và hướng đến nhu cầu. 

CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

Dự án Thúc đẩy Hợp tác Trường đại học-Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ (BUILD IT) đẩy mạnh quan hệ đối tác đa dạng giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học để kết nối chương trình giảng dạy khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm đào tạo sinh viên ra trường có khả năng dẫn dắt tăng trưởng bao hàm và dựa vào công nghệ. Hỗ trợ của chúng tôi đang giúp các trường đại học của Việt Nam cải thiện hiệu quả học tập của sinh viên thông qua công nghệ hiện đại trong các phòng học; đào tạo lãnh đạo; phát triển các chiến lược kiểm định chất lượng quốc tế; đổi mới giáo trình; và xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với khu vực tư nhân.

Y KHOA

Dự án Liên minh Nâng cao tiếp cận, Cải thiện giáo trình và Phương pháp giảng dạy trong Đào tạo y khoa và Phòng chống các bệnh dịch mới nổi (IMPACT MED) giúp hiện đại hóa giáo trình và phương pháp giảng dạy trong đào tạo y khoa tại Việt Nam nhằm trang bị cho sinh viên ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng để giải quyết những thách thức y tế của đất nước và hiện đại hóa lĩnh vực chăm sóc y tế. Dự án xây dựng quan hệ hợp tác giữa Bộ Y tế, các trường y, dược của Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố Hồ Chí Minh và các công ty công nghệ y tế quốc tế hàng đầu. Dự án thực hiện tập huấn về phương pháp giảng dạy hiện đại, sử dụng công nghệ và lồng ghép các nội dung lâm sàng, phát triển năng lực lãnh đạo về đối mới liên tục, cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng đầu ra cho những sinh viên gặp khó khăn về kinh tế và xã hội và lồng ghép giáo dục liên bộ môn vào các trường y khoa của Việt Nam.

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Được thành lập năm 2016, Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) là một bước ngoặt trong nỗ lực cải cách hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam - Đây là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình của FUV được xây dựng dựa trên nền tảng truyền thống giáo dục đại học của Mỹ về tranh luận cởi mở, nghiên cứu và phân tích phản biện, nhưng đồng thời vẫn dựa trên những di sản và truyền thống văn hóa phong phú của Việt nam. Thông qua việc áp dụng các nguyên tắc cốt lõi, bao gồm tự do học thuật, trọng dụng nhân tài, minh bạch và công bằng, mục tiêu của FUV là đem đến những chuẩn mực đại học đẳng cấp thế giới và giúp Việt Nam giải phóng những tiềm năng to lớn trong lĩnh vực giáo dục. USAID hỗ trợ FUV thúc đẩy quá trình kiểm định quốc tế; phát triển một chương trình đào tạo quản trị thực hành và các chương trình khác; và phát triển hợp tác chia sẻ giá trị với các đối tác trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam.

Xem danh sách dự án

Câu chuyện thành công

Thư viện ảnh