Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

Progress Report: December 1, 2012 to December 31, 2012

Progress Report: November 1, 2012 to November 30, 2012

Progress Report: August 20, 2012 to October 31, 2012 

Progress Report: March 1, 2013 to March 31, 2013

Pages

Để xem các nội dung trong chuyên mục Phòng thông tin của USAID Việt Nam trước tháng 1/2017, vui lòng truy cập Trang lưu trữ 2012-2017