Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

Vietnam HIV/AIDS Fact Sheet (Vietnamese)

Vietnam Economic Growth Fact Sheet (Vietnamese)

Vietnam Vulnerable Populations Fact Sheet (English)

Vietnam HIV AIDS Fact Sheet (English)

Pages

Để xem các nội dung trong chuyên mục Phòng thông tin của USAID Việt Nam trước tháng 1/2017, vui lòng truy cập Trang lưu trữ 2012-2017