Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

project_report_9-danang_airport_remediation_Jun2013

Environmental Remediation of Dioxin

Contamination at Danang Airport Fact Sheet (Vietnamese)

Environmental Remediation of Dioxin Contamination at Danang Airport

Vietnam Vulnerable Populations Fact Sheet (Vietnamese)

Vietnam API Program Overview (Vietnamese)

Pages

Để xem các nội dung trong chuyên mục Phòng thông tin của USAID Việt Nam trước tháng 1/2017, vui lòng truy cập Trang lưu trữ 2012-2017