USAID hỗ trợ cán bộ chính quyền tỉnh cải thiện kỹ năng phát triển và quản lý

Speeches Shim

Friday, 5 January, 2018

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, vì vậy nhu cầu tăng cường năng lực về chính sách công, khả năng lãnh đạo và quản lý là rất cấp thiết, bắt đầu từ dưới cấp địa phương. Trong các ngày 18-22/12, Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của USAID và Viện Phát triển Chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - viện đào tạo phân tích và nghiên cứu chính sách hàng đầu tại Việt Nam - đã tổ chức một chương trình tập huấn chuyên sâu cho các cán bộ chính quyền tỉnh về chính sách phát triển, kỹ năng lãnh đạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực công. Những kỹ năng này sẽ cho phép các nhà cải cách thiết kế ra những chỉ số đo lường hiệu quả công việc đối với chính quyền cấp tỉnh và giúp họ kết nối mục tiêu của các cơ quan địa phương với nhiệm vụ được giao và lập kế hoạch cho các chương trình đào tạo và phát triển. Giám đốc USAID Việt Nam ông Michael Greene đã phát biểu tại sự kiện.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Cải thiện kỹ năng quản lý của các cán bộ chính quyền cấp tỉnh là rất cần thiết đối với sự phát triển của các tỉnh, qua đó góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội trên toàn quốc.