USAID hỗ trợ thành lập Vườn Quốc gia Sông Thanh

Speeches Shim

Thursday, 31 December, 2020

Sông Thanh là một khu vực rừng ở tỉnh Quảng Nam với giá trị đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu và vị trí chiến lược kết nối 4 khu bảo tồn thiên nhiên. Trong hơn 18 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực nâng cấp khu vực bảo tồn này trở thành vườn quốc gia. Tuy nhiên, tiến độ đạt được còn hạn chế cho đến khi dự án Trường Sơn xanh do USAID tài trợ bắt đầu cung cấp hỗ trợ vào tháng 9/2019. Phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Kiểm lâm tỉnh, dự án đã thực hiện khảo sát đa dạng sinh học, thu thập số liệu kinh tế-xã hội và tổ chức các cuộc họp cộng đồng để lập hồ sơ đề nghị nâng cấp hạng bảo tồn của Sông Thanh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.

USAID cũng hỗ trợ các cơ quan chính quyền tỉnh Quảng Nam tham vấn các Bộ ngành có liên quan, thành lập trung tâm giáo dục tại khu bảo tồn Sông Thanh, tập huấn cho các cán bộ quản lý và nhân viên về thực hiện khảo sát đa dạng sinh học, tăng cường các nhóm tuần tra thôn bản, nhóm bảo tồn cộng đồng, các Câu lạc bộ kiểm lâm viên nhí và xây dựng một cơ chế tài chính bền vững. Ngày 18/12,  Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chính thức chuyển khu bảo tồn Sông Thanh thành Vườn Quốc gia và tới ngày 23/12, dự án Trường Sơn xanh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức buổi lễ đánh dấu thành tựu này. Sông Thanh sẽ là vườn quốc gia đầu tiên của tỉnh Quảng Nam và là vườn quốc gia lớn thứ 4 tại Việt Nam.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Việc thành lập Vườn Quốc gia Sông Thanh sẽ giúp tái tạo môi trường sống và tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có nỗ lực bảo vệ một số loài động vật có vú đặc thù của địa phương như loài cầy vằn, thỏ vằn Trường Sơn và loài Mang lớn. Hỗ trợ này cũng phù hợp với mục tiêu của Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về tăng cường các hành lang quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.