Hồ Sơ Quốc Gia Việt Nam

Speeches Shim

Mặc dù Việt Nam có sự chuyển đổi ngoạn mục về kinh tế và trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 2010 nhưng vẫn còn nhiều thách thức phát triển đe dọa sự tăng trưởng kinh tế tiếp theo của Việt Nam và cản trở Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ có mục tiêu trở thành đối tác quan trọng hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và và độc lập có đóng góp cho an ninh toàn cầu; tham gia vào thương mại tự do, công bằng và có đi có lại; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền. 

Trong nỗ lực tăng sự tự lực của Việt Nam, USAID hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng kinh tế và tăng sức cạnh tranh thương mại, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thúc đẩy năng lượng sạch, giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh và bảo tồn rừng và đa dạng sinh học của Việt Nam. 

CÁC TRƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 

Cam kết của Việt Nam về thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng bao hàm đã làm giảm mạnh tỷ lệ nghèo từ gần 60% những năm 90 xuống dưới 5% năm 2018. Hoa Kỳ, thông qua USAID, giúp củng cố những thành quả này thông qua cải thiện quản trị nhà nước về kinh tế; nâng cao chất lượng y tế và giáo dục đại học và tăng cường bảo vệ môi trường để đảm bảo tính bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng cho tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. 

Issuing Country 
Date 
06-03-2019 18:30