Tờ thông tin: Dự án Kết nối Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (LinkSME)

Speeches Shim

Mặc dù đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đã đạt các mức kỷ lục nhưng những lợi ích lan toả mà đầu tư trực tiếp nước ngoài mang lại cho nền kinh tế của Việt Nam vẫn chưa phát huy hết tiềm năng do số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam (DNNVV) tham gia vào chuỗi cung ứng vẫn còn hạn chế. Mục tiêu của Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (LinkSME) là thu hẹp khoảng trống này thông qua tăng cường năng lực cho các tổ chức trung gian tại Việt Nam, như các hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, và các đơn vị xúc tiến doanh nghiệp nhỏ và vừa, để thúc đẩy mối quan hệ cung-cầu giữa DNNVV với các doanh nghiệp đầu chuỗi tại Việt Nam đồng thời nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng sản xuất của DNNVV. USAID LinkSME sẽ thúc đẩy việc tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh thông qua thể chế hóa các cải cách chính và tăng cường khung pháp lý để DNNVV phát triển trên toàn quốc. Trên hết, dự án này sẽ thúc đẩy tầm nhìn về tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hỗ trợ mục tiêu của USAID Việt Nam là giúp mở rộng tăng trưởng bao trùm, theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt.

HỘI NHẬP DNNVV VÀO CHUỖI CUNG ỨNG

Kết nối thành công giữa DNNVV có năng lực kết nối với các doanh nghiệp đầu chuỗi sẽ trở thành mô hình để nhân rộng mối quan hệ giữa nhà cung cấp – bên mua. Các bài học kinh nghiệp có được từ các kết nối thành công sẽ hỗ trợ thể chế hóa những cải cách pháp lý. Các mục tiêu của dự án:

  • Tăng cường năng lực của tổ chức trung gian tại Việt Nam có hỗ trợ kết nối kinh doanh giữa DNNVV và chuỗi cung ứng;
  • Tăng cường khả năng cạnh tranh của DNNVV, cắt giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy đầu tư vào DNNVV, tăng cường tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và hội nhập chuỗi cung ứng; và
  • Thúc đẩy cải cách thể chế, đơn giản hóa các quy định và thủ tục hành chính.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Mục tiêu của USAID LinkSME là đạt được những kết quả sau: (i) Nâng cao năng lực cung ứng và kết nối của DNNVV và tăng cường kết nối kinh doanh giữa DNNVV và doanh nghiệp đầu chuỗi; và (ii) Thực hiện có hiệu quả cải cách thể chế và thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh.

Issuing Country 
Date 
22-12-2020 03:30