Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc

Speeches Shim

Phát huy thành công của các dự án Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh duyên hải và miền núi phía Bắc thực hiện từ năm 2014 đến 2017, dự án 5 năm “Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ phòng chống HIV do các tổ chức xã hội và các nhóm cộng đồng (CSO/CBO) cung cấp. Mục đích của dự án là giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu 90-90-90[1] tại Hà Nội, Điện Biên, Nghệ An và Quảng Ninh đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các CSO/CBO bằng cách chứng minh năng lực và hiệu quả của các CSO/CBO trong chương trình phòng chống HIV tại cộng đồng.

THÚC ĐẨY CÁC DỊCH VỤ PHÒNG CHỐNG HIV DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG MANG TÍNH SÁNG TẠO

USAID sẽ hỗ trợ mở rộng quy mô của các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để tăng mức độ bao phủ và loại bỏ các rào cản để các nhóm đối tượng đích tiếp cận dịch vụ HIV ở các tỉnh dự án. Để cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng thành cộng, dự án sẽ: a) thực hiện các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống dịch vụ cộng đồng sử dụng rộng rãi các ứng dụng điện thoại di động để phục vụ khách hàng; b) đẩy mạnh quản lý hoạt động của CSO/CBO dựa trên kết quả và c) thúc đẩy mối liên kết giữa dịch vụ dựa vào cộng đồng và các dịch vụ y tế, xã hội.

NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG HIV QUỐC GIA

USAID sẽ nâng cao năng lực tham gia vào chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia của các CSO/CBO bằng cách đẩy mạnh việc báo cáo ca nhiễm từ cộng đồng, tạo ra các kênh để các CSO/CBO đóng góp ý kiến cho việc  xây dựng và thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS và phát triển năng lực huy động ngân sách của CSO/CBO.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Dự kiến mỗi năm dự án sẽ tiếp cận 40.000 người có nguy cơ nhiễm HIV cao và hầu hết các ca sẽ được kết nối đến các dịch vụ xét nghiệm và điều trị.

[1] 90-90-90 là mục tiêu điều trị do UNAIDS đề ra, theo đó vào năm 2020, 90% người nhiễm HIV sẽ biết tình trạng của mình; 90% người được chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị lâu dài bằng thuốc ARV; và 90% người được điều trị đạt tải lượng HIV dưới ngưỡng phát hiện.

Issuing Country 
Date 
15-01-2020 04:00