Tờ thông tin: Tăng cường Quyền của Người lao động

Speeches Shim

Dự án Tăng cường Quyền của Người lao động có mục tiêu nâng cao năng lực và tăng khả năng tiếp cận thông tin của người lao động để họ có thể đại diện cho quyền lợi của mình một cách hiệu quả và vận động cho hoạt động bảo vệ quyền của người lao động. Trung tâm Đoàn kết cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang thực hiện dự án này trong các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu quan trọng, bao gồm điện tử, giày, da, dệt may và hải sản. Dự án thúc đẩy bình đẳng giới và củng cố các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe ở các khu công nghiệp và nơi làm việc tại những thành phố lớn của Việt Nam.

THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Dự án tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ là các nhà vận động và lãnh đạo công đoàn để giúp họ có khả năng đại diện một cách hiệu quả cho quyền của người lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc. Dự án giúp trao quyền cho lao động nữ thông qua nâng cao nhận thức của họ về quyền của người lao động theo pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực lao động quốc tế, tăng cường năng lực của họ khi tự đại diện cho quyền lợi của mình thông qua thỏa ước lao động tập thể và các thỏa thuận khác với chủ sử dụng lao động và hỗ trợ những nỗ lực phòng chống phân biệt đối xử về giới ở nơi làm việc.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TOÀN, LÀNH MẠNH HƠN

Dự án giúp trao quyền cho những đại diện tình nguyện về an toàn và sức khỏe nơi làm việc để họ tuyên truyền và vận động xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh hơn phù hợp với pháp luật và các quy định mới ban hành. Dự án cũng nâng cao năng lực cho các đại diện tại nơi làm việc cũng như những người lao động bình thường thông qua nâng cao nhận thức về các chuẩn mực bảo vệ an toàn và sức khỏe, củng cố mạng lưới hoạt động về an toàn và sức khỏe nơi làm việc ở cấp vùng và cấp cơ sở và hỗ trợ những nỗ lực đẩy mạnh công tác bảo vệ an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Trong 4 năm thực hiện, dự án sẽ nâng cao năng lực cho các tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động trong các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu để người lao động được hưởng lợi từ các thành quả kinh tế đạt được nhờ gia tăng thương mại và đầu tư quốc tế.

Issuing Country 
Date 
22-12-2020 03:30