Tờ thông tin: Dự án Không khí sạch - Thành phố xanh của USAID

Speeches Shim

Ô nhiễm không khí đã trở thành mối quan ngại của những người dân tại các đô thị lớn của Việt Nam bởi những tác động của nó đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Theo Báo cáo về Chỉ số năng lực quản lý môi trường (EPI) năm 2018 của Đại học Yale, Việt Nam xếp hạng thứ 159/180 quốc gia về chất lượng không khí và 129/150 về sức khỏe môi trường. Dự án Không khí sạch – Thành phố xanh của USAID hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe tại thành phố Hà Nội thông qua huy động mạng lưới các đối tác địa phương (bao gồm thanh niên, các trường học, các cộng đồng, tổ chức xã hội và dân sự, doanh nghiệp và chính quyền) để vận động chính sách và cùng hành động vì một bầu không khí trong lành hơn.

THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG

Dự án thiết lập mạng lưới và tăng cường mối liên kết giữa các tổ chức địa phương làm việc về chất lượng không khí và các vấn đề sức khỏe liên quan. Để làm được điều này, dự án thực hiện các hoạt động gây quỹ và thành lập các nhóm làm việc để xác định những vấn đề sức khỏe liên quan đến môi trường, vận động thay đổi chính sách về quản lý chất lượng không khí, hỗ trợ các nhóm kỹ thuật và tổ chức thanh niên cũng như tập huấn cho học sinh, giáo viên và các nhóm cộng đồng khác nhằm nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và huy động các nguồn lực địa phương để hỗ trợ các tổ chức địa phương.

TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VÀ CÙNG HÀNH ĐỘNG HƯỚNG TỚI “KHÔNG KHÍ SẠCH THÀNH PHỐ XANH”

Các tổ chức địa phương sẽ nâng cao hiểu biết của cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào các hoạt động theo dõi chất lượng không khí và bảo vệ môi trường. Nhằm thực hiện mục tiêu này, dự án triển khai các chương trình giáo dục và chiến dịch truyền thông mang tính sáng tạo về ô nhiễm không khí, khuyến khích việc sản xuất và sử dụng năng lượng bền vững, đẩy mạnh sự hợp tác giữa cộng đồng, doanh nghiệp và chính phủ trong quản lý chất thải và triển khai các sáng kiến về quy hoạch và sống xanh ở đô thị.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Dự án dự kiến sẽ huy động và kết nối được 50 thành viên địa phương từ nhiều lĩnh vực cùng tham gia vận động các chính sách mang đến những hiệu quả tích cực cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí. Hơn 100.000 người dân sẽ nâng cao nhận thức về ô nhiễm không khí và các vấn đề sức khỏe liên quan. Bốn chính sách liên quan tới quản lý chất lượng không khí sẽ được thông qua ở cấp bộ và cấp tỉnh. 25 sáng kiến nhỏ và ba giải pháp khoa học kỹ thuật sẽ được áp dụng ở các trường học và cộng đồng nhằm tăng cường nhận thức về chất lượng không khí, nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng đối với các vấn đề về rác thải, năng lượng và quy hoạch đô thị. Những sáng kiến này sẽ được tài trợ từ các nguồn địa phương và tư nhân.

Issuing Country 
Date 
07-05-2018 05:45