Tờ thông tin: Các hoạt động địa phương Việt Nam vì sức khỏe môi trường

Speeches Shim

Dự án Các hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường có mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác giữa các tổ chức địa phương nhằm giải quyết các thách thức về sức khỏe môi trường một cách bền vững thông qua mô hình làm để học. Dự án tập trung xử lý các vấn đề sức khỏe liên quan đến nước tại huyện Nông Cống và Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa. Các mô hình thực hành tốt từ dự án sẽ được mở rộng ra các địa phương khác.

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

Dự án hướng tới việc phát triển một mạng lưới Sức khỏe Nước sạch với sự tham gia đa dạng của các tổ chức địa phương nhằm giải quyết các vấn đề về nước sạch và chia sẻ những mô hình thực hành tốt. Dựa trên các đối tác nòng cốt của Viện Dân số Sức khoẻ và Phát triển, mạng lưới Sức khỏe Nước sạch có tính chất mở, linh hoạt, có thể mở rộng và thích ứng với các thách thức phát triển.

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

Dự án hỗ trợ và nâng cao năng lực các tổ chức địa phương là thành viên của mạng lưới trong việc ứng phó hiệu quả với ô nhiễm nguồn nước và các thách thức khác về sức khỏe môi trường. Các cấu phần chính của hệ thống bao gồm: (1) cơ chế tài trợ nhỏ để hỗ trợ địa phương giải quyết các vấn đề ô nhiễm nước tại Thanh Hóa, (2) bộ công cụ dựa trên mô hình làm-để-học để đánh giá, thực hiện, giám sát và học hỏi, và (3) cơ sở dữ liệu sẵn có về nhu cầu người dân với bản đồ định vị các vấn đề ô nhiễm tại Thanh Hóa.

THÚC ĐẨY BỀN VỮNG

Dự án hướng tới tính bền vững của các giải pháp xử lý thách thức về sức khoẻ môi trường thông qua việc xây dựng và nâng cao năng lực của các tổ chức địa phương. Các vấn đề về sức khoẻ cộng đồng liên quan đến nguồn nước tại Thanh Hóa sẽ được giải quyết bằng việc áp dụng mô hình làm để học một cách hiệu quả và phù hợp, tăng cường các quan hệ đối tác và thông qua các chiến dịch vận động chính sách và pháp luật.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án góp phần vào những nỗ lực của Việt Nam nhằm giải quyết các thách thức về sức khoẻ môi trường bằng cách tạo ra mô hình hợp tác có cấu trúc hợp lý và dựa trên bằng chứng với sự tham gia hiệu quả của các tổ chức địa phương, cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước và các vấn đề sức khỏe môi trường khác.

Issuing Country 
Date 
11-10-2019 05:00