Tờ thông tin: Dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam

Speeches Shim

Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng mạnh về nhu cầu năng lượng và tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, do đó các nguồn năng lượng sạch hơn, đáng tin cậy hơn đang ngày càng trở nên cần thiết cũng như đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu tư lớn hơn để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo này. Dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam do USAID tài trợ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam ở cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia nhằm cải thiện luật pháp liên quan đến năng lượng sạch; huy động đầu tư; tăng cường áp dụng và triển khai các giải pháp năng lượng sáng tạo.

CẢI THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

USAID và Chính phủ Việt Nam sẽ hợp tác cùng nhau để hài hòa các chiến lược, chính sách và quy định quốc gia về khuyến khích sử dụng năng lượng sạch và có hiệu quả về chi phí. Điều này bao gồm xây dựng các quy định và tiêu chuẩn đối với điện mặt trời áp mái hay sạc pin cho các loại xe điện, tạo thuận lợi cho trao đổi kỹ thuật và thiết lập một mạng lưới các chuyên gia trong nước và những hoạt động khác. Mặc dù các hoạt động sẽ được triển khai ở cấp thành phố, USAID sẽ huy động sự tham gia của nhiều bên liên quan nhằm đảm bảo có sự tham gia chặt chẽ ở tất cả các cấp.

HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG VÀ TƯ

Dự án phối hợp với Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp tư nhân và các định chế tài chính nhằm thúc đẩy việc triển khai sản xuất 400 megawatts điện năng lượng tái tạo và đạt được chỉ tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Dự án cũng hướng tới mục tiêu huy động 600 triệu đô la đầu tư mới để khắc phục những thách thức quan trọng trong lĩnh vực tài chính cho năng lượng sạch bằng cách xây dựng các quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo.

TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP SÁNG TẠO

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, USAID sẽ tài trợ kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật cho các giải pháp sáng tạo giúp giải quyết những vấn đề về năng lượng và môi trường đô thị. Dự án sẽ cân bằng danh mục đầu tư giữa các hoạt động dự án ở giai đoạn đầu đang thử nghiệm những cách tiếp cận mới với các dự án đã xây dựng sẵn sàng để triển khai. Kiến thức và số liệu có được thông qua các hoạt động đổi mới này sẽ được ghi lại và chia sẻ rộng rãi nhằm tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng phát triển năng lượng về những cách tiếp cận tốt nhất nhằm cải thiện an ninh năng lượng đô thị của Việt Nam.

Issuing Country 
Date 
05-05-2020 09:15