Tờ thông tin: Dự án Tăng cường Năng lực Cấp tỉnh

Speeches Shim

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng trưởng nhưng vẫn còn những thách thức để Việt Nam có thể vươn xa hơn vị trí quốc gia thu nhập trung bình thấp. Để giải quyết vấn đề này, Việt Nam sẽ cần một thay đổi căn bản trong cấu trúc nền kinh tế và trong sự vận hành của môi trường thể chế hỗ trợ. Điều này bao gồm chuyển đổi sang các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu và cải thiện kỹ năng lao động, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ, mô hình sản xuất, hệ thống quản lý, tăng cường tính sẵn có và hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ khu vực tư nhân. Khi Việt Nam tiếp tục nỗ lực phân cấp và trao quyền quản lý và trách nhiệm cung cấp dịch vụ nhiều hơn cho các cấp chính quyền địa phương thì chính quyền tỉnh sẽ đóng vai trò trung tâm để hiện thực hóa thay đổi này. Nhằm giúp đạt được mục tiêu này, Dự án Tăng cường năng lực cấp tỉnh của USAID sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực và tăng cường tính bền vững của các dịch vụ tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương để họ có thể cung cấp những can thiệp chất lượng cao và phù hợp nhằm giải quyết những khoảng trống năng lực, cho phép các quan chức tỉnh thực hiện và đo lường hiệu quả hơn các cải cách về điều hành kinh tế.

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Dự án Tăng cường năng lực cấp tỉnh của USAID hợp tác với ba tổ chức Việt Nam có cung cấp các khóa đào tạo lãnh đạo và nâng cao năng lực cho các lãnh đạo cấp tỉnh, đó là Học viện Hành chính Quốc gia (tổ chức chính phủ), Khoa Quản lý Nhà nước của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (tổ chức học thuật) và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF- tổ chức phi lợi nhuận). Thông qua dự án này, USAID sẽ giúp tăng cường năng lực và nâng cao tính bền vững của ba tổ chức này và thúc đẩy văn hóa học tập không ngừng trong đó các quan chức tỉnh luôn chủ động cải thiện các kỹ năng và hợp tác với khu vực tư nhân để tạo ra một môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

TẠO RA TÁC ĐỘNG đối với CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP TỈNH

Thông qua các hỗ trợ tăng cường năng lực của USAID, ba tổ chức của Việt Nam sẽ trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường và các tỉnh sẽ tìm đến những tổ chức này để đào tạo các nhà lãnh đạo của họ. Do đó, các quan chức địa phương sẽ có thể thực hiện cải cách điều hành kinh tế hiệu quả hơn, tương tác với người dân và khu vực tư nhân nhằm cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đồng thời có các kỹ năng để đo lường và duy trì thành công từ những nỗ lực họ thực hiện.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Dự án Tăng cường năng lực cấp tỉnh do USAID tài trợ hướng đến đạt được các kết quả sau: 1) Nâng cao hiểu biết và khả năng đáp ứng của các tổ chức trong nước trước những nhu cầu về tăng cường năng lực điều hành kinh tế; 2) Cải thiện khả năng thiết kế và cung cấp các cơ hội phát triển năng lực chất lượng cao; và 3) Nâng cao năng lực của các tổ chức trong nước về tạo ra nhu cầu và nguồn doanh thu cho các cơ hội về nâng cao năng lực.

Issuing Country 
Date 
22-12-2020 01:00