Tờ thông tin: Dự án Nâng cao Tiếng nói, Tạo cơ hội cho người khuyết tật

Speeches Shim

Người khuyết tật tại Việt Nam là một trong những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Họ được tiếp cận ít hơn tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, việc làm, giao thông và có ít cơ hội hơn để hòa nhập đầy đủ vào xã hội mặc dù họ chiếm tới gần 7% dân số. Nhằm giúp khắc phục vấn đề này, dự án Nâng cao Tiếng nói, Tạo Cơ hội cho người khuyết tật có mục tiêu cải thiện thái độ của công chúng đối với quyền của người khuyết tật, tăng cường khả năng tiếp cận của họ với với hệ thống giao thông và các cơ sở chăm sóc sức khỏe và xây dựng mô hình nhà trung chuyển nhằm giúp người khuyết tật tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam có thể thực hành các chức năng sinh hoạt hàng ngày (như di chuyển, mặc quần áo, ăn uống…) để họ có thể hòa nhập xã hội toàn diện và có cuộc sống độc lập. 

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ Việt Nam nhằm tiến hành đánh giá các chính sách hiện có, đề xuất điều chỉnh và xây dựng các chính sách mới liên quan đến tiếp cận cơ sở vật chất và dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người khuyết tật. 

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA CÁC CƠ QUAN THỰC THI CHÍNH SÁCH 

Dự án phối hợp với các sở xây dựng, giao thông vận tải, y tế, ban công tác người khuyết tật và các hội người khuyết tật tại các tỉnh nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực cho họ để họ có thể hỗ trợ người khuyết tật hiệu quả hơn thông qua thực thi các chính sách có liên quan ở cấp tỉnh. 

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

Dự án sẽ tiến hành vận động chính sách cho quyền của người khuyết tật ở cấp huyện, tỉnh và trung ương cũng như vận động để tăng cường sự tham gia của người khuyết tật vào quá trình xây dựng chính sách. 

KẾT QUẢ 

Khi dự án kết thúc, dự kiến sẽ có hơn 2.000 người khuyết tật được hưởng lợi trực tiếp từ các can thiệp của dự án với trọng tâm là về tiếp cận dịch vụ y tế và cơ sở vật chất. Ngoài ra, hơn 600 cơ sở cung cấp dịch vụ và các cán bộ địa phương sẽ hiểu hơn về việc 

Issuing Country 
Date 
23-04-2020 10:00