Tờ thông tin: Hỗ trợ Đại học Fulbright Việt Nam (FUV)

Speeches Shim

Được thành lập năm 2016, Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) là một bước ngoặt trong nỗ lực cải cách hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam - Đây là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình của FUV được xây dựng dựa trên nền tảng truyền thống giáo dục đại học của Mỹ về tranh luận cởi mở, nghiên cứu và phân tích phản biện, nhưng đồng thời vẫn dựa trên những di sản và truyền thống văn hóa phong phú của Việt nam. Thông qua việc áp dụng các nguyên tắc cốt lõi, bao gồm tự do học thuật, trọng dụng nhân tài, minh bạch và công bằng, mục tiêu của FUV là đem đến những chuẩn mực đại học đẳng cấp thế giới và giúp Việt Nam giải phóng những tiềm năng to lớn trong lĩnh vực giáo dục. USAID sẽ hỗ trợ FUV thúc đẩy quá trình kiểm định quốc tế; phát triển một chương trình đào tạo quản trị thực hành và các chương trình khác; và phát triển hợp tác chia sẻ giá trị với các đối tác trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam.

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Với mục tiêu đạt được kiểm định quốc tế đối với chương trình cử nhân trong thời gian ngắn nhất, FUV sẽ đầu tư xây dựng hệ thống quản trị và nguồn lực nhân viên phong phú, cũng như thiết lập một hệ thống kiểm định chất lượng phù hợp. Khoản hỗ trợ của USAID sẽ giúp FUV đạt được những yêu cầu quan trọng trong quá trình kiểm định quốc tế như phát triển một hệ thống tiêu chuẩn cho chương trình đào tạo và xây dựng năng lực và thể chế luôn không ngừng học hỏi.

XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Một trường đại học hàng đầu cần xây dựng những mối quan hệ đa dạng và bền chặt với chính phủ, với khối doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức học thuật khác và công chúng nói chung. Điều này sẽ giúp củng cố tính độc lập của FUV.  Khoản viện trợ này sẽ giúp FUV thiết lập các mối quan hệ hợp tác bền vững với các tổ chức khác tại Việt Nam và trên thế giới.

MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoản hỗ trợ này sẽ giúp FUV bước sang một giai đoạn mới trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo cho khối cử nhân, bao gồm việc phát triển những chương trình đào tạo mang dấu ấn đặc trưng của trường như Việt Nam Học và Khoa học Máy tính. Khoản hỗ trợ này cũng sẽ giúp FUV phát triển chương trình đào tạo quản trị thực hành.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Khoản hỗ trợ của USAID sẽ giúp FUV thúc đẩy quá trình phát triển bền vững. Bằng cách đầu tư vào chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, hệ thống quản trị, các chương trình mở rộng, kiểm định quốc tế và các mối quan hệ hợp tác chia sẻ giá trị, FUV sẽ phát triển lớn mạnh hơn nữa. Sinh viên FUV sẽ được tiếp cận nền giáo dục khai phóng xuất sắc và trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp theo của đất nước.

Issuing Country 
Date 
19-06-2020 22:30