Tờ thông tin: Liên minh Thúc đẩy Hợp tác Trường đại học – Doanh nghiệp thông qua Đổi với và Công nghệ (BUILD-IT)

Speeches Shim

Thông qua hiện đại hóa giáo dục đại học ngành công nghệ và kỹ thuật tại các trường đại học Việt Nam, chương trình BUILD-IT đang hỗ trợ các trường đại học Việt Nam hiện đại đào tạo ra các sinh viên tốt nghiệp với những kỹ năng ngày càng phức tạp mà nền kinh tế Việt Nam đòi hỏi. BUILD-IT tận dụng mối quan hệ đa dạng cùng chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác học thuật để kết nối trực tiếp giáo dục đại học với những nhu cầu của khu vực tư nhân. BUILD-IT xây dựng kỹ năng lãnh đạo để nâng cao tính tự chủ của trường đại học, cải thiện chất lượng chương trình giảng dạy, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài với khu vực tư nhân. BUILD-IT ưu tiên đào tạo công nghệ và kỹ thuật cho nữ giới thông qua các diễn đàn lãnh đạo, sáng kiến học thuật và học bổng, và tăng cường năng lực của các trường đại học trong việc xây dựng kỹ năng tiếng Anh kỹ thuật.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO ĐỂ NÂNG CAO TÍNH TỰ CHỦ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BUILD-IT hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh đạo điều hành cho các nhà lãnh đạo trường đại học và các nhà hoạch định chính sách để giúp họ đạt được sự tự chủ đại học. BUILD-IT thực hiện các buổi tập huấn cho các cán bộ điều hành về quá trình kiểm định, với trọng tâm là đổi mới thể chế và hoạt động.

CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY THÔNG QUA KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ

BUILD-IT triển khai các hệ thống kiểm tra và đánh giá nhanh chóng tại các trường đối tác để giúp các trường này được công nhận kiểm định quốc tế. Chương trình Huấn luyện Giảng viên nguồn tận dụng lực lượng giảng viên trong nước và các công nghệ từ xa để xây dựng kế hoạch phát triển giảng viên dài hạn bền vững, và thực hiện đổi mới và áp dụng phương pháp hiện đại trên diện rộng. Các trường đại học đối tác của BUILD-IT hoạch định các chiến lược rõ ràng để  nâng cao năng lực chuyên môn sử dụng kỹ thuật số trong giáo dục số và thiết kế chương trình giảng dạy.

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN DỰ ÁN THỰC TIỄN

Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Việt Nam trước đây được đào tạo nặng về lý thuyết công nghệ và kỹ thuật mà thiếu một số kĩ năng thực tế. Các trường đại học đối tác của BUILD-IT đang áp dụng chương trình đào tạo dựa trên dự án thực tiễn, với trọng tâm là giải quyết vấn đề thông qua làm việc nhóm và khám phá các công nghệ. BUILD-IT phát triển các mối quan hệ hợp tác về chương trình đào tạo, cố vấn, và những cơ hội tài trợ thực tiễn từ doanh nghiệp để xây dựng năng lực chuyên môn và kỹ thuật cho sinh viên cần thiết cho sự nghiệp ngành công nghệ và kỹ thuật.

KẾT QUẢ

61 chương trình STEM và 03 đại học đối tác đã được công nhận kiểm định quốc tế thông qua hỗ trợ của BUILD-IT. Dự kiến tới năm 2021, BUILD-IT sẽ hỗ trợ được toàn bộ 6 trường đại học đối tác trải qua quá trình kiểm định tại trường, và thêm 25 chương trình đào tạo ngành công nghệ và kỹ thuật trải qua quá trình kiểm định. Những cải tiến và đầu tư mà quá trình kiểm định mang lại sẽ có tác động tích cực tới hơn 6.000 giảng viên và nhân viên với trình độ được cải thiện, và hơn 10.000 sinh viên ngành công nghệ và kỹ thuật thông qua việc áp dụng học tập dựa trên dự án.

Issuing Country 
Date 
19-06-2020 22:30