Tiếp cận vì sự hòa nhập của người khuyết tật

Speeches Shim

Tại Việt Nam, người khuyết tật không thể tiếp cận với hầu hết các tòa nhà công cộng, do vậy gặp nhiều hạn chế khi sử dụng các dịch vụ công. Dự án “Tiếp cận vì sự hòa nhập của người khuyết tật” được xây dựng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với các tòa nhà ở Tây Ninh và Bình Định. Mục tiêu của dự án là góp phần xây dựng một xã hội không rào cản để người khuyết tật có thể tham gia vào tất cả các hoạt động xã hội, giáo dục và kinh tế giống như các thành viên khác trong xã hội. 

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ QUYỀN TIẾP CẬN 

Dự án có mục tiêu nâng cao nhận thức của công chúng và cộng đồng người khuyết tật về những quyền cơ bản của người khuyết tật. Nâng cao sự hiểu biết và sự trân trọng sẽ tạo nền tảng cho một tương lai trong đó người khuyết tật có thể tham gia nhiều hơn và có đóng góp nhiều hơn cho một xã hội Việt Nam hài hòa. 

THÀNH LẬP VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Dự án hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực cho các hội nhóm tự lực của người khuyết tật. Các hội nhóm này đóng vai trò quan trọng trong việc vận động và thực thi Luật Người khuyết tật Việt Nam và Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của Người khuyết tật. Các hội nhóm này phối hợp với các cơ quan nhà nước như Ủy ban Điều phối khuyết tật tại các tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ để thúc đẩy việc tham gia đầy đủ của người khuyết tật vào xã hội. 

CẢI THIỆN TIẾP CẬN TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

Dự án cải thiện tiếp cận các tòa nhà công cộng cho người khuyết tật qua 3 giải pháp: (i) thành lập một nhóm công tác (có bao gồm người khuyết tật) để đánh giá tình trạng tiếp cận; (ii) đưa ra các mô hình cải thiện tiếp cận đã giúp cải thiện vấn đề tiếp cận và chất lượng; và (iii) tìm kiếm các quan hệ đối tác tài chính với các công ty để tạo nguồn hỗ trợ bền vững để tiếp tục cải thiện tiếp cận. 

NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VỀ TIẾP CẬN 

Dự án hợp tác với các hội nhóm của người khuyết tật để thúc đẩy quyền tiếp cận và nâng cao năng lực để họ vận động chính sách về nhu cầu tiếp cận của họ thông qua hoạt động tập huấn và hội thảo. Để bổ sung cho cách tiếp cận này, một ban giám sát trong đó có thành viên là người khuyết tật đang tích cực hoạt động nhằm củng cố vai trò của người khuyết tật trong phát triển cộng đồng. 

KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

Khi kết thúc dự án, có ít nhất 1.800 người, 1.500 nhân viên cung cấp dịch vụ, cán bộ chính phủ và thành viên gia đình người khuyết tật sẽ được tập huấn để vận động chính sách tiếp cận. Khoảng 50.000 người khuyết tật được tiếp cận thông tin về quyền của người khuyết tật thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Issuing Country 
Date 
10-04-2020 03:45