Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia - Bản tóm tắt

Speeches Shim

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam
giai đoạn 2020 - 2025

- Bản tóm tắt - 

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong 30 năm qua và Chính phủ Việt Nam hiện đang tập trung xây dựng dự thảo Chiến lược Phát triển Kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 hướng tới phát triển một nền kinh tế hội nhập, hiệu quả và bền vững. Với bối cảnh đó, USAID Việt Nam đã xây dựng chiến lược quốc gia CDCS gắn với chiến lược phát triển đó của Chính phủ Việt Nam.

Mục tiêu đề ra trong Chiến lược CDCS của USAID Việt Nam là hướng đến “Một Việt Nam cởi mở, thịnh vượng và an toàn; giải quyết hiệu quả và bao trùm các thành phần đối với các thách thức phát triển của đất nước.” Mục tiêu đầy tham vọng này hỗ trợ Hành trình tiến tới giảm phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài (J2SR) và Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPS), đặc biệt là thông qua sự tham gia ngày càng nhiều hơn của Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và xã hội dân sự cùng nhau giải quyết những thách thức phát triển của đất nước. Để có thể đạt được mục tiêu tổng thể này, USAID Việt Nam sẽ tập trung vào các nhóm Mục tiêu Phát triển (DO): năng lực cạnh tranh kinh tế; phòng chống và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm; an ninh môi trường và Mục tiêu Đặc biệt nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh và Chất da cam. Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và xã hội dân sự đóng vai trò trung tâm trong Chiến lược này.

 
Issuing Country 
Date 
20-08-2020 04:00