Các dự án hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam giai đoạn 2015 - 2023

Speeches Shim

Tăng cường Năng lực Mạng lưới Dịch vụ và Trị liệu cho Trẻ em Khuyết tật (2015 - 2022)

Tổ chức thực hiện: VietHealth │ Kinh phí dự trù: 5,64 triệu đô la│ Địa bàn: Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai

Dịch vụ phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi; xây dựng năng lực cho gia đình, giáo viên và nhân viên y tế; đào tạo cấp bằng cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Trị liệu.

Bảo vệ Quyền của Người Khuyết tật (2015 - 2018) và Nâng cao Tiếng nói, tạo Cơ hội cho Người khuyết tật (2018 - 2021)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Cộng đồng (ACDC) │ Kinh phí dự trù: 3,1 triệu đô la │ Địa bàn: Huế, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Trị, và các Bộ ngành trung ương

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động vì quyền của người khuyết tật; tăng cường năng lực cho các tổ chức của người khuyết tật; nâng cao năng lực cho các cán bộ chính phủ trong việc thực thi các chính sách và luật về người khuyết tật; cung cấp hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ đồng đằng và tư vấn cho người khuyết tật.

Tiếp cận vì sự hòa nhập (2015 - 2017) và Tiếp cận cho tất cả (2017 - 2020)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD)│ Kinh phí dự trù: 1,31 triệu đô la │ Địa bàn: Bình Định và Tây Ninh

Hỗ trợ những nỗ lực tuyên truyền, vận động của các tổ chức của người khuyết tật về nâng cao nhu cầu tiếp cận; nâng cao nhận thức về vấn đề tiếp cận tại các tỉnh; tăng cường hiểu biết về quyền của người khuyết tật cho chính quyền địa phương và cho cộng đồng người khuyết tật.

Tăng cường Chăm sóc Y tế và Đào tạo Phục hồi Chức năng (2015 - 2023)

Tổ chức thực hiện: Tổ chức Nhân đạo và Hòa nhập (HI)│ Kinh phí dự trù: 10,36 triệu đô la│ Địa bàn: Đồng Nai, Huế, Quảng Trị và các Bộ ngành trung ương

Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc cho người bị suy giảm chức năng não bộ tại bệnh viện và nhà riêng; tăng cường năng lực cho cán bộ y tế công tác trong lĩnh vực phục hồi chức năng; cải thiện chất lượng các chương trình đào tạo về phục hồi chức năng.

Vượt lên tất cả (2015 - 2022)
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Quốc tế (IC)│ Kinh phí dự trù: 7,9 triệu đô la │ Địa bàn: Huế, Quảng Nam, Bình Định và các bộ ngành trung ương

Cung cấp dụng cụ hỗ trợ nhằm cải thiện chức năng vận động của người khuyết tật và tăng cường năng lực của các chuyên gia y tế trong việc sản xuất dụng cụ hỗ trợ và của các gia đình người người khuyết tật trong việc bảo dưỡng dụng cụ.

Hỗ trợ Thực thi Điều phối Chính sách và Quyền của Người Khuyết tật (2015 - 2023)

Tổ chức thực hiện: Hội Trợ giúp Người Khuyết tật Việt Nam (VNAH)│ Kinh phí dự trù: 10,78 triệu đô la│ Địa bàn: Tây Ninh, Bình Phước và các bộ ngành trung ương

Thúc đẩy thực thi và điều phối các quyền của người khuyết tật và chính sách quốc gia về người khuyết tật; tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác tuyên truyền và điều phối các quyền của người khuyết tật; trực tiếp cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng nhằm nâng cao hoạt động chức năng và sự tham gia vào xã hội của người khuyết tật.

Tôi lớn mạnh (2018 - 2021)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) │ Kinh phí dự trù: 1,9 triệu đô la │ Địa bàn: Huế, Quảng Nam và các Bộ ngành trung ương

Cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cho trẻ em và người lớn bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển (IDDs) thông qua nâng cao năng lực cho các cán bộ phục hồi chức năng, thành lập các nhóm phục hồi chức năng liên chuyên khoa ở cấp tỉnh và tăng cường những can thiệp tại nhà riêng do thành viên gia đình người khuyết tật thực hiện. Dự án cũng hỗ trợ xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật về trí tuệ và phát triển/trẻ tự kỷ. 

Hãy nắm lấy tay tôi (2018 - 2021)

Tổ chức thực hiện: Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) │ Kinh phí dự trù: 1,9 triệu đô la │ Địa bàn: Quảng Nam và Bình Định

Cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà riêng cho người bị khuyết tật nặng thông qua đào tạo, hướng dẫn cho các thành viên gia đình, người chăm sóc và tình nguyện viên; trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc và các dụng cụ hỗ trợ; thành lập và tăng cường năng lực cho các nhóm phục hồi chức năng liên chuyên khoa nhằm cung cấp dịch vụ Hoạt động Trị liệu và Âm ngữ và Ngôn ngữ Trị liệu cho người bị khuyết tật nặng.

Issuing Country 
Date 
25-12-2019 22:15