Flag of Moldova

Susţinerea unei guvernări juste şi democratice

Language: English | Romanian

Speeches Shim

Participanţii la Conferinţa internaţională la tema: Finanţarea din partea statului oferită organizaţiilor societăţii civile.
Participanţii la Conferinţa internaţională la tema: Finanţarea din partea statului oferită organizaţiilor societăţii civile, discută despre căile de îmbunătăţire a mecanismelor de cooperare cu Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova.

USAID susţine tranziţia politică în Moldova, promovînd buna guvernare şi bunele practici democratice. Programele de bază consolidează capacitatea guvernelor locale de a planifica, finanaţa şi administra infrastrucutura, serviciile municipale şi proiectele de efecienţă energetică. USAID oferă susţinere cu scop determinat, în conformitate cu priorităţile Guvernului Republicii Moldova, consolidînd integritatea, transparenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar. Alte programe sunt menite să consolideze democraţia reprezentativă în Moldova, pledînd pentru creşterea nivelului de responsabilitate a partidelor politice, majorarea gradului de implicare a cetăţenilor, crearea unei societăţi civile durabile şi a unui proces electoral transparent. În acelaşi timp, USAID oferă asistenţă pentru ca femeile vulnerabile şi persoanele cu disabilităţi să-şi îmbunătăţească starea materială şi viaţa socială.

Activitati curente

Proiectul Parteneriatele din Moldova pentru o Societate Civila Sustenabilă (MPSCS)
Implementator: FHI Development 360 LLC.
Perioada: 13 decembrie 2013 – 12 decembrie 2018

Scopul Proiectului Parteneriatele din Moldova pentru o Societate Civila Sustenabilă (MPSCS) este de a îmbunătăți capacitatea societății civile din Moldova de a reprezenta interesele cetățenilor, a influența elaborarea politicilor și a consolida rolul democrației pentru acțiunile viitoare. Proiectul Parteneriatele pentru o Societate Civila Sustenabilă va fortifica organizațiile societății civile (OSC) din Moldova, rețelele acestora, și angajamentul stabilit de OSC și Guvern de a contribui la crearea, în Moldova, a unei societăți civile mai vibrante și eficiente.  Proiectul susține, de asemenea, organizațiile societății civile în sensibilizarea și educarea cetățenilor despre Uniunea Europeană (UE) și integrarea în UE. 

Promovarea Statului de Drept în Moldova prin intermediul supravegherii din partea Societății Civile
Implementator: Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Perioada: 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2020

CRJM va spori responsabilitatea și transparența sistemului judiciar din Republica Moldova prin activități de supraveghere din partea cetățenilor și va promova punerea în aplicare a standardelor europene în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova.

Procese Politice Participative și Inclusive în Moldova (MIPPP)
Implementator: Consorțiul pentru Alegeri și Consolidarea Procesului Politic (CEPPS)/Institutul Republican Internațional  și Institutul Național Democratic
Perioada: 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2019

MIPPP va lucra cu partidele politice, liderii partidelor naționale și personalitățile politice în curs de afirmare, funcţionarii administraţiei publice locale, organizațiile societății civile și activiștii civici cu scopul de a asigura o concurență politică mai echitabilă și mai transparentă, în Moldova, care să fie mai reprezentativă și mai responsabilă în fața cetățenilor. Pentru a sprijini acest obiectiv general, MIPPP se va concentra pe 3 domenii principale: promovarea unor partide politice mai inclusive și mai responsabile la nivel național, sprijinirea partidelor emergente și grupurilor slab reprezentate în măsura în care acestea urmăresc să-și sporească participarea în cadrul sistemului politic, și consolidarea reprezentării cetățenilor la nivel local de către partide și funcționari ai administraţiei publice. MIPPP va folosi consultațiile, practica ghidată, training-urile de leadership, forumurile și sondajele coordonate ale opiniei publice pentru consolidarea capacităţii interne a partidelor politice și informarea cetățenilor, pentru dezvoltarea capacităţii personalităților politice în curs de afirmare și capacităţii cetățenilor de a monitoriza și pleda pentru reforme, și pentru eliminarea decalajului dintre funcţionarii administraţiei publice şi cetățeni, la nivel local.

Proiectul de Reabilitare şi Construcţie a Reţelei de Apa şi Canalizare a Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din oraşul Telenesti
Implementator: Agenţia de Dezvoltare Centru
Perioada: mai 2014 – aprilie 2017

Proiectul va îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor din orașul Teleneşti şi a satelor învecinate Mihalaşa si Ineşti, prin îmbunătățirea mediului și a accesului la apă prin construcţia unei staţii de epurare a apelor uzate eficiente energetic și extinderea sistemului de canalizare în satele limitrofe. În rezultatul Proiectului: 1) se va îmbunătăţi managementul serviciulu public de canalizare, prestate unui număr de 11 300 de locuitori, în localităţile în care va fi implementat Proiectul; 2) se vor îmbunătăţi condiţiile pentru investiţii în regiune ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii; 3) se va opri scurgerea apelor uzate în râu și se va reduce poluarea râurilor Ciulucul şi Răut, 4) se va îmbunătăţi eficienţa energetică şi se vor reduce costurile energiei pentru oraş.

Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate (DTAP)
Implementator: Asociația Promo-LEX
Perioada: 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019

Scopul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate (DTAP) este de a crește credibilitatea proceselor electorale prin observarea alegerilor și promovarea unui mediu favorabil competiției politice. Programul va consolida mecanismele de transparență și responsabilitate electorală; va atrage actori precum: societatea civilă, grupurile comunitare, membrii de partid obișnuiți și activiști pentru a exercita o presiune asupra factorilor de decizie care să-i determine să fie mai receptivi la cetățeni și să se angajeze în alegeri şi o concurență politică mai echitabilă și mai reprezentativă; şi consolidarea capacității Promo-LEX de a monitoriza și pleda pentru reformele vizate de Program.

Novateca – Programul Bibliotecilor Globale în Moldova
Implementator: IREX
Perioada: 8 iunie 2012 – 31 ianuarie 2019

Programul Novateca contribuie la crearea şi acordarea accesului liber pentru cetățeni la internet și servicii moderne, adaptate la nivel local, în baza instrumentelor TI și bibliotecarilor instruiți, care pot oferi îndrumare și sprijin. Din 2012, Programul Novateca a dotat peste 840 de biblioteci publice (din toate raioanele Republicii Moldova) cu peste 2700 de calculatoare și 110 tablete, instruind peste 1000 de bibliotecari în domeniul competențelor TIC, prestarea unor servicii moderne, competențelor de pledoarie și de creare a parteneriatelor. Până la sfârșitul Programului, peste 1000 de biblioteci vor fi incluse în Programul Novateca, iar parteneriatele cu autoritățile locale și centrale, directorii bibliotecilor, ONG-urile, grupurile comunitare și sectorul privat vor permite rețelei să continue să evolueze împreună cu populațiile pe care le deserveşte. Programul este finanţat de Fundaţia „Bill şi Melinda Gates”, cu suportul USAID.

Familie puternică pentru fiecare copil
Implementator: Parteneriate pentru fiecare copil Moldova
Perioada: ianuarie 2014 – iunie 2017

Obiectivul proiectului este de a întări securitatea, bunăstarea și dezvoltarea copiilor vulnerabili, în particular a acelora care sunt lipsiți de grija familiei. Acest proiect va consolida rezultatele precedentului proiect, finanțat de USAID „Asigurarea dreptului copilului la familie şi protecţia lui împotriva violenţei, abuzului, neglijării şi exploatării” și va crea noi oportunități pentru desfășurarea și replicarea, la nivel national, a scopului proiectului în cauză. Proiectul va oferi susținere autorităților publice centrale și locale, pentru a elabora o metodă holistică de protecție a familiei și de creare a unui sistem alternativ de îngrijire a copiilor, bazat pe modelul familiei, prin atragerea diferitelor agenții, care vor dezvolta capacități, facilita coordonarea activităților și livrarea serviciilor, și vor sensibiliza atenția publicului larg la reforma protecției copilului.

Programul „Promovarea unui mediu juridic favorabil” II (LEEP II)
Implementator: Centrul Internaţional de Drept Necomercial (ICNL), Promo-LEX Moldova
Perioada: 2013 – 2018

Scopul principal al Programului este de a sprijini și apăra drepturile societății civile, inclusiv libertatea de asociere, de întrunire, de exprimare, de informare și alte drepturi ale omului necesare unei funcționări vibrante a societății civile în țările din întreaga lume. ICNL urmăreşte realizarea acestui lucru prin dezvoltarea unui mediu legislativ și normativ care să protejeze și să promoveze participarea societăţii civile și participarea civică.

GRANTURI ALE FONDULUI DONATORILOR EMERGENȚI

Guvernul  Statelor Unite, prin intermediul USAID, a încheiat un parteneriat cu 10 ţări - donatori emergenți (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia), pentru a co-finanţa diferite proiecte în Eurasia şi Balcani. Acest fapt va oferi ţărilor-beneficiare posibilitatea de a profita de experienţa de succes în tranziţia economică şi democratică a donatorilor emergenți.

Optimizarea accesului electronic la hotărârile judecătorești
Implementator: Academia de e-Guvernare din Estonia
Perioada: februarie 2015 – ianuarie 2017

Scopul Proiectului „Optimizarea accesului electronic la hotărârile  judecătorești din Moldova” este de a spori transparența și accesul la informațiile din cadrul instanțelor judecătorești. Grantul este co-finanțat în mărime de 112,500 Dolari SUA de către Guvernul Estoniei și 133,460 Dolari SUA de Fondul de Cooperare pentru Dezvoltare Economică (FCDE), prin intermediul USAID Moldova. Academia de e-Guvernare din Estonia va pilota digitalizarea arhivelor pe suport de hârtie în 2 instanțe judecătorești din Republica Moldova, care va permite: (1) accesul on-line rapid și simplu la hotărârile judecătorești; și (2) căutarea informațiilor privind cauzele examinate în instanță, pe baza mai multor criterii.