Flag of Armenia

Armenia

Ngôn ngữ: English

Country contact shim

Speeches Shim

Thông tin liên hệ

Mission Contact

USAID/Yerevan
1 American Avenue
Yerevan
Armenia
0082
Phone 
(37410) 46 47 00
Fax 
(37410) 46 47 28

USAID Contact

Phone 
(202) 712-0000