Chương trình Năng lượng Phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP II)

Speeches Shim

USAID sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục quá trình chuyển đổi sang một nền năng lượng sạch, đảm bảo an ninh và theo định hướng thị trường thông qua tăng cường triển khai các hệ thống năng lượng tiên tiến, cải thiện hiệu quả ngành năng lượng và nâng cao tính cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng.

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG TIÊN TIẾN

V-LEEP II sẽ phối hợp với Chính phủ Việt Nam để huy động đầu tư tư nhân nhằm tăng cường triển khai các hệ thống năng lượng tiên tiến và sẽ hỗ trợ thiết kế dự án cho các nhà phát triển năng lượng sạch và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bên vay liên quan đến đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch.  

CẢI THIỆN HIỆU QUẢ NGÀNH NĂNG LƯỢNG

USAID và Chính phủ Việt Nam sẽ cùng phối hợp để cải thiện công tác lập quy hoạch và phương thức vận hành hệ thống điện nhằm tăng cường hiệu quả ngành năng lượng. Việt Nam đang chuẩn bị công bố Quy hoạch điện VIII, do đó V-LEEP II sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho công tác thực hiện quy hoạch cũng như hỗ trợ việc hòa lưới điện và điều độ nguồn năng lượng tái tạo biến đổi.

NÂNG CAO TÍNH CẠNH TRANH

Nhằm hướng tới phát triển lĩnh vực năng lượng bền vững và dựa vào thị trường, V-LEEP II sẽ thúc đẩy tính minh bạch trong quy trình đấu thầu, theo dõi và đánh giá Chương trình thí điểm Hợp đồng mua bán điện trực tiếp và hỗ trợ tăng cường năng lực cho đội ngũ lao động, chính quyền địa phương và các cơ chế mua bán cạnh tranh tương tự khác.

THÚC ĐẨY ĐỐI MỚI, SÁNG TẠO, ƯƠM MẦM VÀ BAO TRÙM

Nhận thức được vai trò của khu vực tư nhân, V-LEEP II cấp kinh phí tài trợ cho các phương thức tiếp cận đổi mới và sáng tạo nhằm huy động đầu tư tư nhân vào các hệ thống năng lượng tiên tiến, thúc đẩy các chương trình ươm mầm và tăng tốc, đồng thời hỗ trợ nâng cao vai trò của các chuyên gia nữ trong lĩnh vực năng lượng.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN                                    

USAID sẽ tham gia đóng góp vào quá trình thiết kế, huy động tài chính, xây dựng và vận hành các nguồn lực năng lượng sạch mới, bao gồm: 2.000 megawatts (MW) năng lượng tái tạo và 1.000 MW từ các nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp.

Date 
21-10-2020 21:45