Đánh giá môi trường: Ô nhiễm điôxin tại sân bay Biên Hòa

Speeches Shim

Báo cáo Đánh giá Môi trường, theo quy định 22 CFR 216 – BẢN CHÍNH THỨC

Ngày 29/9/2013, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) ký hợp đồng với công ty CDM International, Inc. (CDM Smith) thực hiện dự án “Đánh giá môi trường về tình trạng nhiễm điôxin tại sân bay Biên Hòa”. Mục đích của dự án là thực hiện Đánh giá môi trường (ĐGMT) tại Sân bay (Căn cứ không quân) Biên Hòa (sau đây gọi tắt là sân bay BH) theo quy định tại Quyển 22, Bộ pháp điển các Quy phạm lập quy của Liên bang (CFR) Hoa Kỳ (US), Phần 216. sân bay BH là một điểm nóng về ô nhiễm điôxin do từng là nơi sử dụng, cất trữ, xử lý, vận chuyển Chất Da cam và các loại chất diệt cỏ khác trong chiến tranh. Mục tiêu chung của ĐGMT này tại sân bay Biên Hòa (gọi tắt là Nghiên cứu) là để cung cấp thông tin nền cho các giải pháp có thể được áp dụng sau này để xử lý tình trạng ô nhiễm điôxin tại sân bay BH.

Báo cáo Xác định phạm vi Đánh giá môi trường (ESS) được lập là phần đầu tiên xây dựng báo cáo ĐGMT này, và được Giám đốc Môi trường (BEO) Văn phòng Châu Á của USAID phê duyệt từ tháng 10/2014, trong đó xác định phạm vi thực hiện nghiên cứu ĐGMT. Phạm vi thực hiện nghiên cứu ĐGMT tại sân bay BH bao gồm đánh giá các vấn đề đáng kể có thể có về tác hại đối với sức khỏe, môi trường, xã hội liên quan đến việc thực hiện các hoạt động khắc phục tình trạng ô nhiễm điôxin trong đất và trầm tích theo tiêu chuẩn của Việt Nam, cũng như nâng cao giá trị sử dụng cho khu vực sân bay. ESS đã xác định báo cáo ĐGMT cần tổng hợp các nội dung thảo luận, tham vấn với các bên, các tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam về cải tạo môi trường, lấy mẫu kiểm tra, phân tích bổ sung, mô hình đánh giá sơ bộ khu vực, kết quả đánh giá các phương án khắc phục, môi trường bị ảnh hưởng và các hệ quả môi trường khi tiến hành cải tạo môi trường, hệ quả đối với các yếu tố xã hội nếu bị ảnh hưởng gián tiếp từ những thay đổi của môi trường thực thể, tự nhiên khi tiến hành công tác cải tạo môi trường, các phương thức xử lý, quan trắc môi trường, vấn đề tái định cư.

Date 
03-05-2016 09:30